menu menu

Montujete-li kondenzační kotle Ariston, sbírejte prostřednictvím našeho partnerského programu body, za které si vyberete odměnu dle Vašeho výběru.

ariston, odměny, věrnostní program

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

PARTNERSKÉHO KLUBU myARISTON

Preambule

Partnerský klub myARISTON (dále také jen „partnerský klub“) je program pro zákazníky společnosti Ariston Thermo CZ s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, 190 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 25605739, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54212 (dále jen „Ariston“). Tento partnerský klub je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro montážníky a realizační firmy, kteří nakupují výrobky Ariston v síti distribučních partnerů společnosti Ariston Thermo CZ.  Zákazníci se stávají členy partnerského klubu myARISTON na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují vyplněním a odesláním on-line registrace na webových stránkách www.myariston.cz.

Členství v partnerském klubu

Členem partnerského klubu se může stát fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti, na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění, používá výrobky ze sortimentu Ariston, a která souhlasí se Všeobecnými pravidly partnerského klubu (dále jen „Všeobecná pravidla“) a Obchodními podmínkami ke smlouvám o podpoře prodeje plynových kondenzačních kotlů (dále jen „Obchodní podmínky"), zcela a řádně vyplní online formulář do partnerského klubu.

Vyplněním online formuláře zákazník souhlasí s podmínkami členství v partnerském klubu a prohlašuje tím, že se seznámil se Všeobecnými pravidly a Obchodními podmínkami. Po vyplnění přihlášky získá zákazník partnerské konto.

Partnerské konto slouží k prokázání členství v partnerském klubu a k zaznamenávání bonusových bodů za provedené nákupy.

 

Odměny partnerského klubu

Členové partnerského klubu jsou odměňováni individuálně.

 

Partnerské konto člena

Veškeré bonusové body započtené za nákup a jiné aktivity se sčítají na partnerském kontě člena partnerského klubu. Člen partnerského klubu má zajištěn elektronický přístup k partnerskému kontu prostřednictvím internetových stránek www.myariston.cz, a to pro účely čerpání členských výhod (například objednání dárku) a pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek, apod.). Bonusové body, jejichž platnost uplyne bez jejich uplatnění, budou z partnerského konta vymazány. Společnost Ariston si vyhrazuje právo podmínit načtení bonusových bodů za nákup výrobků předložením faktur za nákup zboží a odpovídajícího živnostenského oprávnění.

Veškeré případné ostatní odměny poskytované členům partnerského klubu se řídí pravidly, která jsou uvedena v informačních materiálech Ariston.

 

Zneužití přístupových údajů

  1. Na body, které byly připsány na partnerské konto člena partnerského klubu neoprávněným užitím přístupových či jiných údajů třetí osobou, se hledí, jako by k jejich připsání vůbec nedošlo, nerozhodne-li Ariston v daném případě jinak; tyto body je Ariston oprávněn z partnerského konta člena partnerského klubu kdykoliv odečíst.
  2. Člen partnerského klubu je povinen uchovávat přihlašovací údaje v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k partnerskému kontu (tj. přihlašovací jméno a přihlašovací heslo) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu a bezodkladně přihlašovací heslo změnit. V případě, že člen klubu vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství v partnerském klubu (zejména na použití již získaných bonusových bodů), nerozhodne-li Ariston v daném případě jinak.
  3. Člen partnerského klubu je v případě, že dojde ke změně údajů, které uvedl v přihlášce do partnerského klubu, povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat, a to prostřednictvím internetu na internetových stránkách www.myariston.cz po přihlášení na účet v sekci Aktualizace údajů, prostřednictvím obchodního zástupce Ariston nebo písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu Ariston, uvedenou níže.

 

Zánik členství v partnerském klubu

Členství v partnerském klubu automaticky zaniká z těchto důvodů:

a) člen partnerského klubu poskytl nepravdivé údaje v registraci,

b) člen partnerského klubu porušil Všeobecná pravidla nebo Obchodní podmínky partnerského klubu,

c) doručením písemného odvolání souhlasu člena partnerského klubu se zpracováváním osobních údajů,

d) ukončením činnosti partnerského klubu na základě rozhodnutí Ariston.

Ze stejných důvodů může Ariston rovněž dočasně pozastavit členství v partnerském klubu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených se členstvím v partnerském klubu.

Okamžikem ukončení členství v partnerském klubu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen partnerského klubu veškerá práva, která souvisí se členstvím v partnerském klubu. Ukončením členství v partnerském klubu se zároveň zruší všechny body načtené do okamžiku zrušení členství na partnerském kontě, nerozhodne-li Ariston jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v partnerském klubu.

Členství v partnerském klubu dále zaniká:

a) písemnou výpovědí Ariston z libovolného důvodu či bez udání důvodu,

b) písemnou výpovědí člena partnerského klubu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.

V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi partnerského klubu (adresa dle poslední aktualizace člena partnerského klubu) nebo Ariston na adresu Ariston Thermo CZ s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 9, 190 00.

Ariston je oprávněn kdykoliv ukončit činnost partnerského klubu, a to oznámením o ukončení činnosti partnerského klubu na internetových stránkách www.myariston.cz, nebo jiným vhodným oznámením.

Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti partnerského klubu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena v partnerském klubu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v partnerském klubu; všechny body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na partnerském kontě je nutné uplatnit postupem dle těchto pravidel, do 30 dnů od data účinnosti výpovědi Ariston nebo do data ukončení činnosti partnerského klubu.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Ariston Thermo CZ s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, 190 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 25605739, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54212 (dále jen „Ariston") vás jako správce osobních údajů, v souladu s čl. 13 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“, informuje, že zpracovává jako správce vaše osobní údaje, které byly získány od vás jako subjektu údajů, tj. byly vámi poskytnuty. 

Podle obecného nařízení o ochraně údajů je možné zpracovávat osobní údaje, jen jedná-li se o zákonné zpracování. Za zákonné zpracování je mimo jiné možné považovat zpracování nezbytné za účelem splnění smlouvy (o tento druh zpracování jde v případě zpracování vašich osobních údajů pro účely členství a čerpání výhod v partnerském klubu myAriston). Dalším důvodem zpracování je souhlas, ten je základem pro zpracování osobních údajů za účelem marketingu, přímého marketingu, nabízení jejích výrobků, služeb, marketingových akcí a také za účelem analýz zákaznického chování, a to pro účely zasílání nabídek vycházejících z takové analýzy, včetně pozvánek na kurzy a školení, aktuálních informací o novinkách, informací o aktivitách na podporu prodeje, a dále za účelem propagace na našich internetových stránkách www.myariston.cz a www.ariston.cz. Souhlas pro toto zpracování je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Společnost Ariston vás informuje, že na základě výše uvedených důvodů zpracovává vaše osobní údaje. V této souvislosti vám sděluje:

a)     Kontaktní údaje na správce: Ariston Thermo CZ s.r.o., Poděbradská 88/55, 190 00 Praha 9 – Hloubětín, Tel: 222 713 455, E-mail: info@myariston.cz.

b)     Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů.

c)     Účely zpracování: 1) Provoz partnerského klubu myAriston a plnění s tím souvisejících právních povinností, zejména vyplácení odměn, 2) Za účelem marketingu, přímého marketingu, nabízení jejích výrobků, služeb, marketingových akcí a také za účelem analýz zákaznického chování, a to pro účely zasílání nabídek vycházejících z takové analýzy, včetně pozvánek na kurzy a školení, aktuálních informací o novinkách, informací o aktivitách na podporu prodeje, a dále za účelem propagace na našich internetových stránkách www.myariston.cz a www.ariston.cz.

d)     Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení: Ke zpracování osobních údajů nedochází podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

e)     Případní příjemci osobních údajů:

Společnost ARISTON THERMO INTERNATIONAL S.R.L., Fabriano, Viale A. Merloni 45, 60044, Italská republika, která je jediným společníkem správce. Důvodem předání osobních údajů je situace, kdy některé činnosti, pro které je udělen souhlas, budou prováděny centrálně mateřskou společností ARISTON THERMO INTERNATIONAL S.R.L.  nebo kontrola činnosti správce ze strany ARISTON THERMO INTERNATIONAL S.R.L..

f)     Osobní údaje nebudou předávány do třetí země (mimo EU). 

g)     Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 7 let.

h)    Práva subjektu údajů:

1.   Subjekt údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů,

2.   právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,

3.   právo na výmaz („právo být zapomenut“), pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

4.   Právo na omezené zpracování.

5.   Právo na přenositelnost údajů.

6.   Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

7.   Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 

i)      Právo odvolat souhlas: V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu uděleného subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemným prohlášením doručeným na adresu správce nebo zasláním e-mailu na adresu info@myariston.cz (předmět e-mailu „Odvolání souhlasu“).

j)      Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení nedochází.

 

Závěrečná ustanovení

1. Společnost Ariston si vyhrazuje právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla nebo Obchodní podmínky partnerského klubu, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové partnerského klubu budou o těchto změnách informování na internetových stránkách www.myariston.cz. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách www.myariston.cz.

2. Tato Všeobecná pravidla partnerského klubu vydal Ariston Thermo CZ s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, Praha 9, 190 00 IČ: 25605739, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54212 jako závazná pravidla pro provozování partnerského klubu myARISTON výlučně na území České republiky pro členy partnerského klubu, kteří jsou registrováni a jejichž partnerská konta byla vydána v České republice.

3. Nepřevzaté výhry, odměny či výhry a odměny členů, kteří nereagují na výzvu k osobnímu převzetí výher a odměn, propadají provozovateli. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností provozovatel.

4. Kontaktní adresa:

Ariston Thermo CZ s.r.o
Poděbradská 88/55
Praha 9 - Hloubětín
190 00

E-mail: info@myariston.cz

 Všeobecná pravidla partnerského klubu myARISTON platí od 1. listopadu 2021.