menu menu

Montujete-li kondenzační kotle Ariston, sbírejte prostřednictvím našeho partnerského programu body, za které si vyberete odměnu dle Vašeho výběru.

ariston, odměny, věrnostní program

OBCHODNÍ PODMÍNKY

KE SMLOUVÁM O PODPOŘE PRODEJE PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

Ariston Thermo CZ s.r.o., IČO: 256 05 739, DIČ: CZ25605739 se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54212, (dále též „Poskytovatel“), poskytuje na základě elektronicky uzavírané smlouvy (dále též „Smlouva“) podporu prodeje plynových kondenzačních kotlů podnikateli, který od Poskytovatele nakupuje plynové kondenzační kotle a tato zařízení dále prodává a instaluje (tento podnikatel dále též jako „Příjemce“); součástí Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „Obchodní podmínky“).

 I.

Základní ustanovení

 

 1. Poskytovatel uvádí na trh prostřednictvím velkoobchodní či maloobchodní sítě výrobky – plynové kondenzační kotle značky ARISTON určené pro vytápění (dále též „Výrobek“ či v množném čísle „Výrobky“), které pořizuje Příjemce pro účely výkonu jeho ekonomické (podnikatelské) činnosti, a které Příjemce následně instaluje u svých odběratelů (konečných zákazníků).

 

 1. Poskytoval má zájem, aby za účelem zvýšení prodeje (příjmů z prodeje) výše uvedených výrobků od něj Příjemce pořizoval tyto výrobky a instaloval je u jeho odběratelů (konečných zákazníků), za což Poskytovatel poskytne Příjemci odměnu, a to za každý takto nainstalovaný (namontovaný) Výrobek.

 

 1. Příjemce se Smlouvou zavazuje za účelem získání odměny naplnit podmínky související zejména s prokázáním pořízení Výrobku a prokázáním jeho instalace (montáže) u odběratelů (konečných zákazníků). Příjemce může využívat Výrobky i v rámci své ekonomické (podnikatelské) činnosti.

 

 1. Za účelem zvýšení množství prodaných Výrobků a dosažení vyšších příjmů Poskytovatel poskytne Příjemci odměnu dle čl. II odst. 1 Obchodních podmínek za každý Výrobek Poskytovatele, který Příjemce pořídí a nainstaluje (namontuje) u svého odběratele (konečného zákazníka).

 

 1. Příjemci bude poskytnuta odměna za pořízený Výrobek na základě předložení požadovaných dokumentů, když za každý pořízený Výrobek náleží jen jedna Odměna dle čl. II odst. 1 těchto Obchodních podmínek.

 

 

II.

Odměna Příjemce

 

 1. Odměna Příjemce za pořízení Výrobku dle čl. I Obchodních podmínek činí 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých; dále též „Odměna“). K této odměně bude připočítána daň z přidané hodnoty podle právních předpisů, je-li Příjemce plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Nárok na Odměnu dle čl. II odst. 1 Obchodních podmínek vzniká splněním těchto podmínek ze strany Příjemce:
 • sdělením unikátního výrobního čísla Výrobku,
 • sdělením kódu specifikovaném na obalu Výrobku,
 • sdělením adresy realizované instalace (montáže) Výrobku,
 • existencí příslušného živnostenského oprávnění Příjemce,
 • schválením žádosti podané Příjemcem o přiznání Odměny ze strany Poskytovatele prostřednictvím webového rozhraní Klubu myAriston,
 • předložením daňového dokladu (faktury) na Odměnu splňujícím zákonné náležitosti.

 

 1. Příjemce je povinen disponovat živnostenským listem či originálním výpisem ze živnostenského rejstříku prokazující vznik a existenci živnostenského oprávnění Příjemce dle čl. II odst. 2 bod (iv) Obchodních podmínek při uzavření Smlouvy. Dojde-li ke změně ohledně živnostenského oprávnění, tj. bude-li Příjemci živnostenské oprávnění například přerušeno či zrušeno, je povinen neprodleně informovat Poskytovatele a nárok na Odměnu mu nevzniká. Nárok na Odměnu vzniká pouze tehdy, bude-li Příjemce provozovat živnost dle předloženého živnostenského listu či výpisu ze živnostenského rejstříku s příslušným živnostenským oprávněním, a to ke dni pořízení Výrobku.

 

 1. Žádost Příjemce dle čl. II odst. 2 bod (v) Obchodních podmínek bude obsahovat (případně bude její přílohou) zejména informace dle čl. II odst. 2 body (i) až (iii) Obchodních podmínek a daňový doklad (fakturu) na Odměnu dle čl. II odst. 2 bod (vi) Obchodních podmínek. Žádost Příjemce bude podána prostřednictvím formuláře na webových stránkách Poskytovatele myariston.cz, kde Příjemce vyplní registrační údaje a kam bude možné nahrát rovněž přílohy žádosti. Existenci platného živnostenského oprávnění Příjemce bude Poskytovatel prověřovat automaticky přístupem k veřejně dostupnému rejstříku.

 

 1. Splatnost Odměny činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne splnění podmínek dle čl. II odst. 2 až 4 Obchodních podmínek. Daňový doklad (faktura) vystavený Příjemcem musí obsahovat zákonné náležitosti, jinak je Poskytovatel oprávněn jej vrátit Příjemci.

 

 1. Poskytovatel může zasílat veškeré žádosti o doplnění chybějících informací či podkladů pro vznik nároku na Odměnu a komunikovat s Příjemcem ohledně plnění elektronicky uzavírané smlouvy na email, který Příjemce uvedl při registraci do Klubu myAriston.

 

 1. Za každý Výrobek náleží jen jedna Odměna.

 

 1. Nepodá-li Příjemce bezvadnou žádost dle čl. II odst. 4 Obchodních podmínek do jednoho roku ode dne pořízení Výrobku, Odměna mu nenáleží.

 

 1. Poskytovatel a Příjemce si poskytnou vzájemnou součinnost v souvislosti s plněním elektronicky uzavřené smlouvy a v souvislosti s plněním veřejnoprávních (např. daňových) či jiných záležitostí související s elektronicky uzavřenou smlouvou a úhradou Odměny.

 

 

 

III.

            Podmínky uzavření Smlouvy, doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy

 

 1. Předpokladem pro uzavření Smlouvy je registrace do Klubu myAriston na webových stránkách Poskytovatele amyariston.cz. Vyplněním registračních údajů a jejich odesláním Poskytovateli (kliknutím na „Zaregistrovat“) Příjemce souhlasí s přijetím smluvních a Obchodních podmínek, čímž je uzavřena Smlouva. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

 1. Poskytoval i Příjemce jsou oprávněni Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď je účinná ke dni jejího doručení druhé smluvní straně, čímž zaniká právní vztah smluvních stran založený Smlouvou.

 

 1. Splnil-li Příjemce veškeré podmínky stanovené čl. II Obchodních podmínek pro vznik nároku na Odměnu, a to ještě před doručením výpovědi ze strany Poskytovatele, je Poskytovatel povinen Příjemci uhradit Odměnu.

 

 1. Bude-li zjištěno, že Příjemce nenaplnil některou či některé z podmínek pro vznik nároku na Odměnu a pro její výplatu dle čl. II Obchodních podmínek, je povinen vrátit každou Odměnu dle čl. II odst. 1 Obchodních podmínek, u které nebyly tyto podmínky naplněny. V takovém případě Poskytovatel vyzve Příjemce k vrácení každé jednotlivé Odměny, a to do pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení takové výzvy.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě porušení povinností Příjemce dle čl. II odst. 2 až 5 Obchodních podmínek.

 

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Smlouva se řídí českým právem. Není-li ve Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi Smluvními stranami občanským zákoníkem.

 

 1. Každá smluvní strana nese vlastní náklady a výdaje vynaložené v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jakéhokoliv dokumentu s tím souvisejícím.

 

 1. Příjemce i Poskytoval jsou si povinni vzájemně písemně oznámit jakoukoliv změnu svých údajů, a to např. adresu či číslo bankovního účtu.

 

 1. Smlouva, Obchodní podmínky a veškeré informace a dokumenty s nimi související jsou důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna zveřejnit takové informace a dokumenty jakékoliv třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje zákon nebo příslušné orgány. To se nevztahuje na osoby, které poskytují smluvním stranám právní služby v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy.

 

 1. Příjemce odpovídá za uvedení správných a úplných údajů v registraci do Klubu myAriston, při uzavření Smlouvy a v žádosti o Odměnu. Příjemci nevznikají žádná další práva v souvislostmi, které vyjdou najevo, a přitom nebyly uvedeny při těchto příležitostech.

 

 1. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení. Pro případ, že by se nepodařilo poštovní zásilku doručit adresátovi na poslední známou adresu jeho sídla, stanovují tyto Obchodní podmínky fikci doručení tak, že účinky doručení nastanou okamžikem, kdy osoba oprávněná k provozování poštovních služeb vrátí odesílateli zásilku jako nedoručitelnou, a to jak z důvodu, že nebyla v úložní lhůtě vyzvednuta, tak z důvodu, že se adresát na místě svého sídla nezdržuje či odmítl zásilku převzít.

 

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti odsouhlasením podmínek Smlouvy a Obchodních podmínek Příjemcem na webovém rozhraní Klub myAriston.

 

 1. Smluvní strany jsou povinny v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též „GDPR“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.

 

 1. Poskytovatel jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 13 GDPR poučuje Příjemce, že právním důvodem pro zpracování jeho osobních údajů v rámci webového rozhraní Klub myAriston (popř. osobních údajů o zástupci Příjemce, pokud je Příjemce právnickou osobou) je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy [důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR]. To se netýká poskytování informací o novinkách a akcích společnosti Ariston Thermo CZ, s.r.o., které je poskytováno na základě souhlasu pro tento účel [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR]; poskytnutí tohoto souhlasu není podmínkou pro uzavření Smlouvy a tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Poskytoval zpracovává osobní údaje Příjemce (popř. jeho zástupce) jen po dobu jeho registrace ve webovém rozhraní Klubu myAriston. Proti způsobu zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele se Příjemce může bránit stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit obsah Obchodních podmínek. Jakákoliv taková změna Obchodních podmínek je účinná vůči Příjemci doručením na jeho emailovou adresu, uvedenou při registraci, a to od prvního dne kalendářního měsíce následujícím po měsíci, kdy nové znění Obchodních podmínek bylo odesláno na email Příjemce; tím není dotčeno právo Příjemce vypovědět Smlouvu dle čl. III odst. 2 Obchodních podmínek.

  

V Praze dne 1. 11. 2021