menu menu

Montujete-li kondenzační kotle Ariston, sbírejte prostřednictvím našeho partnerského programu body, za které si vyberete odměnu dle Vašeho výběru.

ariston, odměny, věrnostní program

Kvalitní instalace a uvedení do provozu – záruka spokojenosti uživatele

20. 06. 2023

Každé zařízení pro svou práci vyžaduje odpovídající provozní podmínky. V oboru topení a zdrojů tepla od výrobce ARISTON tomu není jinak. A pro tepelná čerpadla NIMBUS to samozřejmě platí také. Nedodržení podmínek se může projevit ihned, ale také v kratší nebo delší budoucnosti. Vždy se vyplatí číst a dodržet pokyny uvedené v návodu k montáži daného zařízení.

NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA: Každá instalace by měla začít dobře navrženým výkonem tepelného čerpadla. Příliš vysoký výkon způsobí vysoký počet startů a zvýšené opotřebení. Příliš nízký výkon způsobí velkou spotřebu elektrické energie pro záložní zdroj a navíc dlouhodobý chod v maximálním výkonu. Tedy opět zkrácení životnosti.

UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY: Venkovní jednotku tepelného čerpadla je třeba umisťovat s ohledem na hluk, vibrace a zejména s ohledem na servisní dostupnost. Je třeba myslet na uvedení do provozu a následný pravidelný servis, který musí být bezpečně proveditelný. Proto pokud není jednotka na přístupném místě je nutno instalovat například obslužnou lávku a žebřík pro bezpečnost servisu.

INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY: Vždy instalujte nad úroveň  okolního terénu nebo střechy. Nejrozšířenější je instalace na betonové patky a gumové tlumící bloky. Doporučujeme tyto bloky z příslušenství Ariston pro jejich snadnou montáž a osvědčenou konstrukci. Při provozu vznikající vodu (odtávající jednorázově z výparníku) je nutno rychle odvést mimo venkovní jednotku. K tomu se nejvíce osvědčilo jednoduché vsakovací lože. V případě potřeby je pak dostupné odpovídající příslušenství.

PODMÍNKY PRO PROVOZ tepelného čerpadla: Všechna tepelné čerpadla vzduch/voda vyžadují minimální objem topné soustavy (objem vody v topné soustavě) a současně zajištění minimálního průtoku. Zejména průtok tepelným čerpadlem může být problémem. Požadavky na průtok jsou 2 až 3x vyšší než např. u plynových kotlů. Proto je třeba tepelné čerpadlo dopojovat na topný systém vždy ve větších dimenzích, s minimem místních tlakových ztrát. Větší průtok topnou soustavou může také být spojen s vysokou rychlostí na radiátorech a zvýšenou hlučností radiátorů. Proto je třeba napojení tepelného čerpadla věnovat náležitou pozornost. Pamatujte: objem a průtok.

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: Kolik chyb se dá udělat v napájení tepelného čerpadla? Spousty! Od nevhodně dimenzovaných kabelů (v rozporu s montážním návodem), přes chybějící nebo nevhodné jištění. Přitom tepelné čerpadlo potřebuje pro správnou funkci dobře provedenou elektroinstalaci, na které byla provedena revize. Platí to nejen pro přívod k tepelnému čerpadlu, ale také hlavní přívod elektřiny do objektu. I třeba mžikové výpadky napájení v důsledku „nedotaženého“ šroubu mohou způsobovat závažné technické problémy.

KVALITA TOPNÉ VODY: Nekvalitní topná voda (voda v topném systému) může způsobit řadu provozních komplikací. Vznik koroze a korozních částic, biologické znečištění topné soustavy nebo vodní kámen mohou mít za následek snížení průtoku (zanesení deskového výměníku) a případně poruchu oběhového čerpadla. Tomu předejdete vypláchnutím systému, plněním vodou s předepsanými parametry a důslednou kontrolou kvality topné vody při uvedení do provozu. Vždy doporučujeme instalovat kvalitní magnet-filtr s dostatečnou průtočností a větším objemem pro nečistoty. Takové zařízení se vždy vyplatí instalatérovi i majiteli.

UVEDENÍ DO PROVOZU a TOPNÁ ZKOUŠKA: Může se zdát, že uvedení do provozu odborným servisem je jen formalitou. Určitě není. Servisní technik obvykle disponuje dostatkem zkušeností a vědomostí k tomu, aby zkontroloval všechny výše uvedené podmínky instalace. Kontrola nezávislým člověkem nemůže být nikdy na škodu. Často servis objeví drobnosti, které mohou v dlouhodobém horizontu negativně ovlivnit celek. Kapající šroubení, nedostatečný objem topné expanze, absence pojistného ventilu u druhého zdroje tepla, nevhodně umístěný termostat, chybějící regulace nebo zabezpečení – to jsou časté příklady problémů z praxe.

Topnou zkouškou by se měla vyzkoušet funkčnost systému jako celku. Vždy by mělo jít o spolupráci servisního technika a montážní organizace. Vyladěním zdroje a soustavy lze dosáhnout provozní spolehlivosti a výrazného snížení provozních nákladů – např. kvalitní a dobře fungující regulací, snížením topné křivky, snížením otáček čerpadla atd.. Každopádně uvedení tepelného čerpadla do provozu není záležitostí minut, ale počítejte radši vždy s celodenním procesem.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY je nedílnou součástí předání. Správně poučená obsluha bude umět správně reagovat na vznikající stavy a případné problémy zdroje tepla nebo topné soustavy, bude je umět popsat a specifikovat. A to je důležitý krok k vyladění celého systému pro dlouhodobý a spolehlivý provoz zařízení.

Při instalaci tepelného čerpadla je třeba dodržet řadu podmínek a doporučení. Jejich instalace se pro Vás stane snadnou, pokud budete znát instalační podmínky – tedy pokud si nastudujete návod k montáži. Případně navštívíte naše školení pro montážní organizace, které pořádáme v pravidelných intervalech. Zde se můžete dozvědět vše o instalaci tepelných čerpadel ARISTON a vše můžete vidět v reálné instalaci.